Ōsaka Shōsen Kabushiki Kaisha [Red-Seal Ship]
Nippon Shuzō Kabushiki Kaisha [Women in blue kimono]
Heiwa Kinen Tōkyo Hakurankai: Tōkyo Ueno Kōen, Taishō jūichinen sangatsu tōka yori Taishō jūichinen shichigatsu sanjūichinichi made…
Tsuru no Tamago Sekken [Pelican]
Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha = South Manchuria Railway [Two boys]
Santō Tetsudō [Cranes]
Asia via Honolulu from San Francisco to the Orient: 5 great sister ships [Woman with an umbrella]
Osaka Shosen Kaisha = Osaka Mercantile Steamship Co., Ltd. [Woman in red kimono]
Monbushō shusai Insatsu Bunka Tenrankai = The Graphic Art Exposition: kaiki Taishō jūnen kugatsu nijūgonichi yori jūgatsu nijūgonichi made…
Kabushiki Kaisha Tōkyō Tsukiji Kappan Seizōsho = The Tokyo Tsukiji Type Foundry, Ltd. [Goddess]
Dai Nippon Seitō Kabushiki Kaisha [Goddess on horseback]
Dai Nippon Seitō Kabushiki Kaisha [Woman in black kimono]
Shinshin chinka Kattoru = Cuttle [Squid]
Dai Nippon Seitō Kabushiki Kaisha [Woman in black kimono with an ornamental hairpin]
Dai Nippon Seitō Kōshi [Woman in dark kimono with roses]
South Manchuria Railway: most important link between the far East and Europe [Temple]
G. Kumazawa & Co., [Woman with binoculars]
Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha = South Manchuria Railway Co. [Rainbows]
Heiwa Kinen Tōkyo Hakurankai: Tōkyo Ueno Kōen, Taishō jūichinen sangatsu tōka yori Taishō jūichinen shichigatsu sanjūichinichi made…
Japan Tourist Bureau [Five-story pagoda]
Puraton mannenhitshu: Puraton inki [Woman with an ink bottle]
Kyō no chokin wa ashita no kōfuku [Hand and a coin]
Pacific Mail: Pacific Mail Steamship Company: under American flag [American flag]
Chokin wa shusse no itoguchi [Mountaineer]
Man-Sen e! Shina e!: Man-Sen Shina no kenkyū wa shūbi no kyū, ikken wa hyakubun ni masaru [Pagoda]
 For more images, please select "images" in the filters.
1 - 46 of 46
Japanese Poster Collection 
USC Collection Folder 
Standard Filters